Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

SLOVNÍK POJMŮ

Slovník pojmů ZENRON likvidace obchodní společnosti
- zákonný způsob zrušení společnosti dle § 70-75 obchodního
zákoníku    : 

odkup - převod firmy - odkoupení - prodej
obchodního podílu společnosti  

- ten kdo prodává svůj obchodní podíl ten je převodce, kdežto ten kdo kupuje
tento obchodní podíl je nabyvatel. Nabyvatel, který se stává společníkem ve
společnosti musí kromě jiného přistoupit ke společenské smlouvě s.r.o. včetně
jejich stanov společnosti. Podle § 115 obch.zák. se takovýto prodej obchodního
podílu zakládá a uskutečňuje dle písemné smlouvy o převodu obchodního podílu.
Společnost jako taková není žádným způsobem na takovém to převodu
obchodního podílu zainteresována a není ani účastníkem takového to prodeje.

fúze společnosti - dle § 60-242 zákon o přeměnách společnosti formou sloučení nebo splynutí

private equity - soukromý rozvojový kapitál do neveřejně obchodovatelných podniků
venture capital - je rozvojový a rizikový kapitál a je součástí investic typu private equity

Buy-Out - odkup firemním managementem
Buy-In - odkup externím managementem
Seed - Venture kapitál, sloužící pro založení
Start Up - Rozběh

investiční management - je profesionální správa různých cenných papírů (akcie, dluhopisy,
apod) a aktiv (např. nemovitostí). Související Asset management (správa aktiv) je využívána
v souvislosti s kolektivním investováním. Základní dělení aktiv je na: akcie, dluhopisy,
reálná aktiva a komodity.

investiční manažeři - správci investic, kteří investují profesionálně tyto prostředky od investorů

FDI - Foreign Direct Investment - přímé zahraniční investice

IRR - Internal Rate of Return - vnitřní míra výnosu nebo také vnitřní výnosové procento
nebo také ERR - Economical Rate of Return - Je ukazatelem, který nám sdělí kolik procent
vyděláme na předmětné investici, s vazbou na časovou hodnotu peněz. Dalo by se říci, že
je to takové ROI (Return of Investment-Návratnost investice). U tohoto ukazatele je
postavené na budoucím cashflow hodnocené investice či projektu. Takovým
zobecněním je, že zejména v období krize je potřebné, aby hodnota IRR byla kladná a
měla vyšší hodnotu než úroky na spořících účtech v bankách. Čili čím vyšší IRR, tím je
daná investiční příloežitost či projekt pro nás výnosnější. Pro procentuální výnos je
rozhodujícím měřítkem IRR a pro zlepšování cashflow je vhodnějším
ukazatelem NPV (Net Present Value - čistá současná hodnota).

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Od 1. ledna 2008 se tedy na nově zahájená řízení o úpadku bude aplikovat insolvenční zákon, avšak pro úpadková řízení zahájená před tímto datem platí nadále zákon o konkursu a vyrovnání.
Cílem insolvenčního zákona je zejména:
• Zajištění větší transparentnost a předvídatelnost úpadkového řízení
• Posílení postavení věřitelů
• Motivace dlužníka ke snaze řešit svůj úpadek včas
• Možnost sanace dlužníka tam, kde je to vhodné
• Celkové zrychlení a zefektivnění úpadkového řízení
Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Toto soudní řízení se nazývá insolvenční řízení a zákon výslovně stanoví zásady, na nichž dané řízení spočívá. Patří mezi ně zejména spravedlnost, rychlost, hospodárnost, způsob vedení řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů, ochrana práv věřitele nabytých v dobré víře a zároveň povinnost věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení svých pohledávek mimo insolvenční řízení.
Insolvenční zákon se aplikuje na řešení úpadku všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, vyjma České republiky (vč. ministerstev), obcí, krajů
 
 
 
Offshore společnost
Offshore společnost je založenou a registrovanou společností se sídlem v zemi s výhodným daňovým režimem, tzv. „daňovém ráji„. V jednotlivých „daňových rájích“ se režim zdanění příjmů společnosti a zdanění dividend může lišit, avšak obecně platí, že daňové zatížení je podstatně nižší než v České republice. Vytvoření offshorové struktury tak představuje ideální způsob daňové optimalizace, který zároveň zabezpečuje zajištění anonymity vlastnické struktury společnosti, případně celého holdingu. Daňové ráje jsou například Seychely, Britské Panenské Ostrovy a řada dalších.